ရသအိမ်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားပြီးဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသော သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်ပါ။
ရသအိမ်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားခြင်းမရှိသေးပါက ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်ကို နှိပ်ပါ။